Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Ungarn

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Bruxelles I-forordningen


*skal udfyldes

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

I Ungarn: § 57 i lovdekret nr. 13 af 1979 om international privatret (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

I Ungarn: Den distriktsret, der har sæde hos den kompetente regionalret (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) og i Budapest, den centrale distriktsret i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

I Ungarn: Regionalretterne (törvényszék). I Budapest: Regionalretten for hovedstadsregionen Budapest (Fővárosi Törvényszék).

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

I Ungarn: En begæring om genoptagelse (felülvizsgálati kérelem).

Sidste opdatering: 02/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.