Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

- i Malta: artiklerne 742, 743 og 744 i retsplejeloven (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) — kap. 12 og artikel 549 i handelsloven (Kodiċi tal-Kummerċ) — kap. 13.

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

- i Malta, førsteinstansretten for civile sager (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) eller Gozos domstol som første instans (Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha) eller, vedrørende retsafgørelse om underholdspligt, justitssekretæren (Reġistratur tal-Qorti) med bemyndigelse fra justitsministeren (Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja).

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

- Appelretten (Qorti ta' l-Appell) i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt for appelsager i retsplejeloven — kap. 12

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

- i Malta er der ikke mulighed for at appellere til andre retsinstanser.

- vedrørende retsafgørelser om underholdspligt, Appelretten i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt for appelsager i retsplejeloven — kap. 12.

Sidste opdatering: 27/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.