Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Malta

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Bruxelles I-forordningen


*skal udfyldes

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

- i Malta: artiklerne 742, 743 og 744 i retsplejeloven (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) — kap. 12 og artikel 549 i handelsloven (Kodiċi tal-Kummerċ) — kap. 13.

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

- i Malta, førsteinstansretten for civile sager (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) eller Gozos domstol som første instans (Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha) eller, vedrørende retsafgørelse om underholdspligt, justitssekretæren (Reġistratur tal-Qorti) med bemyndigelse fra justitsministeren (Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja).

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

- Appelretten (Qorti ta' l-Appell) i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt for appelsager i retsplejeloven — kap. 12

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

- i Malta er der ikke mulighed for at appellere til andre retsinstanser.

- vedrørende retsafgørelser om underholdspligt, Appelretten i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt for appelsager i retsplejeloven — kap. 12.

Sidste opdatering: 27/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.