Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

i Nederlandene, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

i Nederlandene,

a)       arrondissementsrechtbank, hvis afgørelsen appelleres af den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse

b)      gerechtshof, hvis afgørelsen appelleres af den, der har fremsat anmodningen.

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

i Nederlandene: ved kassationsappel.

Sidste opdatering: 16/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.