Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, er:

i Rumænien: Artikel 1066 til 1082 i afsnit I med titlen "International procesret" i kapitel VII med titlen "De rumænske retters internationale kompetence" i lov nr. 134/2010 om civil retspleje (Codul de procedură civilă).

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

i Rumænien: Retten (tribunal) (artikel 1, stk. 1, i artikel Ib i lov nr. 191/2007 om godkendelse af regeringens hastedekret nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre visse fællesskabsforordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af EU, som ændret og suppleret, jf. artikel 95, stk. 1, i den civile retsplejelov)

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

I Rumænien, en "appeldomstol" (Curtea de apel), jf. artikel 96, stk. 2 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje.

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

en appelsag, jf. artikel 97, stk. 1 i den civile retsplejelov.

Sidste opdatering: 14/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.