Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Bruxelles I-forordningen


*skal udfyldes

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, er:

i Rumænien: Artikel 1066 til 1082 i afsnit I med titlen "International procesret" i kapitel VII med titlen "De rumænske retters internationale kompetence" i lov nr. 134/2010 om civil retspleje (Codul de procedură civilă).

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

i Rumænien: Retten (tribunal) (artikel 1, stk. 1, i artikel Ib i lov nr. 191/2007 om godkendelse af regeringens hastedekret nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre visse fællesskabsforordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af EU, som ændret og suppleret, jf. artikel 95, stk. 1, i den civile retsplejelov)

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

I Rumænien, en "appeldomstol" (Curtea de apel), jf. artikel 96, stk. 2 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje.

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

en appelsag, jf. artikel 97, stk. 1 i den civile retsplejelov.

Sidste opdatering: 14/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.