Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

i Slovakiet: artikel 37 til 37e i lov nr. 97/1963 om international privatret og procedureregler i forbindelse hermed.

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

distriktsdomstol (okresný súd), byretten i Bratislava III (Mestský súd Bratislava III), byretten i Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV) og byretten i Košice (Mestský súd Košice)

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

distriktsdomstolene (okresné súdy) og byretterne (mestské súdy)

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

Appelbehandling (dovolanie) ved Den Slovakiske Republiks højesteret (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Anmodninger om appelbehandling skal indgives til den distriktsdomstol, hvis afgørelse appelleres.

Sidste opdatering: 09/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.