Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 44/2001

Generelle oplysninger

Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og
handelsretlige område gælder for alle Den Europæiske Unions medlemslande, herunder Danmark, der har indgået en parallelaftale om forordningen med Det Europæiske Fællesskab (Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Aftalen trådte i kraft den 1. juli 2007.

Retsafgørelser, der er truffet i en medlemsstat, anerkendes i de øvrige medlemsstater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig procedure.

De i en medlemsstat trufne retsafgørelser, som er eksigible i den pågældende stat, kan fuldbyrdes i en anden medlemsstat, når de efter anmodning fra en berettiget part er blevet erklæret for eksigible i sidstnævnte stat. Anmodningen fremsættes over for den ret eller kompetente myndighed, som medlemsstaten har angivet i henhold til forordningens artikel 39. Appel af afgørelsen om anmodningen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, skal indgives til den ret, som medlemsstaten har udpeget i henhold til forordningens artikel 43, stk. 2, og 44.

Forordning (EF) nr. 44/2001 er blevet erstattet af Forordning (EU) nr. 1215/2012 (Bruxelles I-forordningen (omarbejdning)) med virkning fra den 10. januar 2015. Den nye forordning finder kun anvendelse på retssager, som er anlagt, på officielt bekræftede dokumenter, som er udstedt eller registreret, og på retsforlig, som er godkendt eller indgået den 10. januar 2015 eller senere. Forordning (EF) nr. 44/2001 finder fortsat anvendelse på retsafgørelser truffet i retssager, som er anlagt, på dokumenter, som er udstedt eller registreret, og på retsforlig, som er godkendt eller indgået inden den 10. januar 2015, og som falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 44/2001.

Forordning (EU) nr. 1215/2012 finder anvendelse i Danmark i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. De nødvendige lovændringer i Danmark trådte i kraft den 1. juni 2013.

Forordningen omfatter to formularer.

Medlemsstaternes meddelelser i henhold til artikel 75 og 76 i forordning nr. 1215/2012 findes her.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante links

Praktisk vejledning - Retternes kompetence og lovvalg i internationale forbrugeraftaler

Praktisk vejledning - Kompetence og lovvalg i forbindelse med grænseoverskridende tvister mellem arbejdstager og arbejdsgiver

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)

Sidste opdatering: 18/03/2022

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.