Αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Βρυξέλλες I

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Παράρτημα I - Εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 4 παράγραφος 2

Το άρθρο 54 του νόμου για την επίλυση της σύγκρουσης νόμων με τις διατάξεις άλλων χωρών σε ειδικές σχέσεις(Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima)

Παράρτημα II - Αρμόδια δικαστήρια ή οι αρχές στα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις του άρθρου 39

Τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sudovi εν. općinski sud) για αστικές υποθέσεις, το δημοτικό αστικό δικαστήριο του Ζάγκρεμπ (Općinski građanski sud u Zagrebu)και τα εμπορικά δικαστήρια (trgovački sudovi εν. trgovački sud) για εμπορικές υποθέσεις

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Παράρτημα III – Δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2

Στις αστικές υποθέσεις, τα ένδικα μέσα ασκούνται στα αρμόδια επαρχιακά δικαστήρια (županijski sudovi εν. županijski sud) μέσω των αρμόδιων δημοτικών δικαστηρίων, ενώ στις εμπορικές υποθέσεις τα ένδικα μέσα ασκούνται στο ανώτατο εμπορικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) μέσω των αρμόδιων εμπορικών δικαστηρίων.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Παράρτημα IV- Ένδικα μέσα που μπορούν να ασκούνται δυνάμει του άρθρου 44

Ασκείται ένδικο μέσο στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.