Αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Βρυξέλλες I

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Παράρτημα I - Εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 4 παράγραφος 2

- στη Γαλλία: τα άρθρα 14 και 15 του Code civil.

Παράρτημα II - Αρμόδια δικαστήρια ή οι αρχές στα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις του άρθρου 39

Στη Γαλλία:

α) Στον προϊστάμενο της γραμματείας του πρωτοδικείου

β) Στον πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, στον αναπληρωτή του, που διορίζεται από τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον με την αίτηση ζητείται να κηρυχθεί εκτελεστό συμβολαιογραφικό δημόσιο έγγραφο.

Παράρτημα III – Δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2

Στη Γαλλία:

α) στο εφετείο, για τις αποφάσεις που κάνουν δεκτή την αίτηση

β) στον πρόεδρος του πρωτοδικείου για τις αποφάσεις που απορρίπτουν την αίτηση.

Παράρτημα IV- Ένδικα μέσα που μπορούν να ασκούνται δυνάμει του άρθρου 44

- στη Γαλλία, αναίρεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.