Αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Βρυξέλλες I

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Παράρτημα I - Εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 4 παράγραφος 2

Στην Ουγγαρία: το τμήμα 57 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 13 του 1979 περί διεθνούς ιδιωτικού δικαίου (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Παράρτημα II - Αρμόδια δικαστήρια ή οι αρχές στα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις του άρθρου 39

Στην Ουγγαρία το τοπικό δικαστήριο της έδρας του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου (a törvényszék székhelyén működő járásbíróság) και στη Βουδαπέστη το κεντρικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Βούδας (a Budai Központi Kerületi Bíróság).

Παράρτημα III – Δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2

Στην Ουγγαρία τα περιφερειακά δικαστήρια (a törvényszék) στη Βουδαπέστη το περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας Βουδαπέστης (a Fővárosi Törvényszék).

Παράρτημα IV- Ένδικα μέσα που μπορούν να ασκούνται δυνάμει του άρθρου 44

Στην Ουγγαρία, αίτηση επανεξέτασης (felülvizsgálati kérelem).

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.