Αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Βρυξέλλες I

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Μάλτα

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Κανονισμός «Βρυξέλλες I»


*υποχρεωτικά στοιχεία

Παράρτημα I - Εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 4 παράγραφος 2

- στη Μάλτα: άρθρα 742, 743 και 744 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας — κεφάλαιο 12, και άρθρο 549 του Εμπορικού Κώδικα — κεφάλαιο 13.

Παράρτημα II - Αρμόδια δικαστήρια ή οι αρχές στα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις του άρθρου 39

- στη Μάλτα, το ‘Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili’ [Πρώτο Τμήμα του Πολιτικού Δικαστηρίου] ή το ‘Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’ [Δικαστήριο του Gozo στην ανώτατη δικαιοδοσία του] ή, για αποφάσεις για θέματα διατροφής, ο ‘Reġistratur tal-Qorti’ [δικαστικός γραμματέας] κατόπιν διαβιβάσεως από το ‘Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja’ [Υπουργείο Δικαιοσύνης].

Παράρτημα III – Δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2

- Το Εφετείο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις εφέσεις στον Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας — κεφάλαιο 12

Παράρτημα IV- Ένδικα μέσα που μπορούν να ασκούνται δυνάμει του άρθρου 44

- στη Μάλτα δεν υπάρχουν περαιτέρω εφέσεις σε άλλα δικαστήρια

- για αποφάσεις για θέματα διατροφής, το Εφετείο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις εφέσεις στον Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας — Κεφάλαιο 12.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.