Αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Βρυξέλλες I

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πορτογαλία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Κανονισμός «Βρυξέλλες I»


*υποχρεωτικά στοιχεία

Παράρτημα I - Εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 4 παράγραφος 2

Στην Πορτογαλία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- το άρθρο 63 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Código de Processo Civil), στο μέτρο που προβλέπει εξωεδαφική αρμοδιότητα των δικαστηρίων, για παράδειγμα, του δικαστηρίου του τόπου όπου βρίσκεται η έδρα του υποκαταστήματος, πρακτορείου, γραφείου, αποστολής ή αντιπροσωπείας (αν βρίσκεται στην Πορτογαλία) όταν ζητείται η επίδοση στα κεντρικά γραφεία και

- το άρθρο 10 του Κώδικα Εργατικής Δικονομίας (Código de Processo do Trabalho), στο μέτρο που προβλέπει εξωεδαφική αρμοδιότητα των δικαστηρίων, για παράδειγμα, του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του ενάγοντος για δικαστικές διαδικασίες που αφορούν διαφορά από σύμβαση εργασίας και έχουν κινηθεί από εργαζόμενο κατά εργοδότη.

Παράρτημα II - Αρμόδια δικαστήρια ή οι αρχές στα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις του άρθρου 39

Στην Πορτογαλία: το περιφερειακό δικαστήριο (Tribunal de Comarca).

Παράρτημα III – Δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2

Στην Πορτογαλία: το εφετείο (Tribunal da Relação).

Παράρτημα IV- Ένδικα μέσα που μπορούν να ασκούνται δυνάμει του άρθρου 44

Στην Πορτογαλία: ένδικο μέσο επί νομικού ζητήματος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.