Αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Βρυξέλλες I

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Παράρτημα I - Εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 4 παράγραφος 2

Οι εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι οι εξής:

Στη Ρουμανία: Τα άρθρα 1066 έως 1082 υπό τον Τίτλο Ι «Διεθνής δικαιοδοσία των ρουμανικών δικαστηρίων» του Βιβλίου VII «Διεθνής πολιτική δικονομία» του νόμου αριθ. 134/2010 περί του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Παράρτημα II - Αρμόδια δικαστήρια ή οι αρχές στα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις του άρθρου 39

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

— Στη Ρουμανία, το «πρωτοδικείο» (tribunal) (άρθρο1 παράγραφος 1 του άρθρου I2 του νόμου αριθ. 191/2007 για την έγκριση του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 119/2006 σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών κανονισμών από την ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας στην ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε· άρθρο 95 παράγραφος 1, άρθρο 1099 και άρθρο 1103 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Παράρτημα III – Δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2

Στη Ρουμανία, «εφετείο» (Curtea de apel) (Article 96(2) του νόμου 134/2010 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Παράρτημα IV- Ένδικα μέσα που μπορούν να ασκούνται δυνάμει του άρθρου 44

Έφεση (άρθρο 97 παράγραφος 1 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας)

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/08/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.