Αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Βρυξέλλες I

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Κανονισμός «Βρυξέλλες I»


*υποχρεωτικά στοιχεία

Παράρτημα I - Εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 4 παράγραφος 2

Οι εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι οι εξής:

Στη Ρουμανία: Τα άρθρα 1066 έως 1082 υπό τον Τίτλο Ι «Διεθνής δικαιοδοσία των ρουμανικών δικαστηρίων» του Βιβλίου VII «Διεθνής πολιτική δικονομία» του νόμου αριθ. 134/2010 περί του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Παράρτημα II - Αρμόδια δικαστήρια ή οι αρχές στα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις του άρθρου 39

— Στη Ρουμανία, το δικαστήριο (tribunal) (άρθρο 1 παράγραφος 1 του άρθρου I/2 του νόμου αριθ. 191/2007 για την έγκριση του επείγοντος κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 119/2006 περί αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών κανονισμών από την ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας στην ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί)· (Άρθρο 95 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Παράρτημα III – Δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2

Στη Ρουμανία, «εφετείο» (Curtea de apel) (Article 96(2) του νόμου 134/2010 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Παράρτημα IV- Ένδικα μέσα που μπορούν να ασκούνται δυνάμει του άρθρου 44

Έφεση (άρθρο 97 παράγραφος 1 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας)

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.