Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Puuduvad

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelhollandi keelon juba tõlgitud.

- Belgias esimese astme kohus (tribunal de première instance).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelhollandi keelon juba tõlgitud.

- Belgias:

a) kostja esitatava apellatsioonkaebuse puhul: esimese astme kohus (tribunal de première instance või rechtbank van eerste aanleg või erstinstanzliches Gericht);

b) hageja esitatava apellatsioonkaebuse puhul: apellatsioonikohus (Cour d’appel või hof van beroep).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelhollandi keelon juba tõlgitud.

- Belgias: kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 17/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.