Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Belgia

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Brüsseli I määrus


*kohustuslikud andmed

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Puuduvad

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Belgias esimese astme kohus (tribunal de première instance).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Belgias:

a) kostja esitatava apellatsioonkaebuse puhul: esimese astme kohus (tribunal de première instance või rechtbank van eerste aanleg või erstinstanzliches Gericht);

b) hageja esitatava apellatsioonkaebuse puhul: apellatsioonikohus (Cour d’appel või hof van beroep).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Belgias: kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 28/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.