Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Teiste riikidega teatavates suhetes kohaldatavaid kollisiooninorme käsitleva seaduse (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) artikkel 54.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Munitsipaalkohtud (općinski sudovi) tsiviilasjades ning Zagrebi tsiviilmunitsipaalkohus (Općinski građanski sud u Zagrebu) ja kaubanduskohtud (trgovački sudovi) kaubandusasjades.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Tsiviilasjades esitatakse apellatsioonkaebused pädevate munitsipaalkohtute kaudu pädevatele maakonnakohtutele (županijski sudovi) ning kaubandusasjades pädevate kaubanduskohtute kaudu Horvaatia Vabariigi Kõrgemale Kaubanduskohtule (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Apellatsioonkaebus esitatakse Horvaatia Vabariigi Ülemkohtule (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Viimati uuendatud: 14/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.