Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

– Küprosel: kohtute seaduse (1960. aasta seadus nr 14) artikli 21 lõige 2, muudetud kujul.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

– Küprosel piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio), või kui on tegemist ülalpidamiskohustustega seotud kohtuotsusega, perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

– Küprosel piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio), või kui on tegemist ülalpidamiskohustustega seotud kohtuotsusega, perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

– Küprosel on edasikaebusi võimalik esitada halduskohtule (Dioikitikó Dikastírio).

Viimati uuendatud: 12/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.