Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

– Tšehhi Vabariigis: muudetud seaduse nr 99/1963 (tsiviilmenetluse seadustiku – občanský soudní řád) paragrahv 86.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

– Tšehhi Vabariigis maakohtud (okresní soudy).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

– Tšehhi Vabariigis maakohtud.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

– Tšehhi Vabariigis otsuse apellatsiooni korras läbivaatamise taotlus (dovolání), tühistamishagi (žaloba pro zmatečnost) ja menetluse taasavamise taotlus (žaloba na obnovu řízení).

Viimati uuendatud: 09/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.