Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Taani

Sisu koostaja:
Taani

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Taanis: kohtumenetluse seaduse artikli 246 lõiked 2 ja 3 (lov om rettens pleje).

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Taanis, "byret".

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Taanis, "landsret".

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Taanis kaebus "Højesteret’ile", mida saab esitada "Procesbevillingsnævnet’i" antava menetlusloa alusel.

Viimati uuendatud: 03/08/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.