Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Saksamaal: tsiviilkohtumenetluse seaduse (Zivilprozessordnung) artikkel 23.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Saksamaal:

a) Landgericht'i kolleegiumi eesistuja

b) notar (Notar), ametliku dokumendi täitmismäärusega seotud menetluses.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Saksamaa Liitvabariigis Oberlandesgericht.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Saksamaal Rechtsbeschwerde.

Viimati uuendatud: 15/08/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.