Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ungari

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Brüsseli I määrus


*kohustuslikud andmed

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Ungaris: Rahvusvahelist eraõigust käsitleva 1979. aasta dekreetseaduse nr 13 jaotis 57 (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Ungaris pädeva üldkohtu juures asuv piirkonnakohus (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) ja Budapestis Buda keskpiirkonnakohus (Budai Központi Kerületi Bíróság).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Ungaris üldkohus (törvényszék), Budapestis Budapesti linna üldkohus (Fővárosi Törvényszék).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Ungaris esitatakse otsuse läbivaatamise taotlus (felülvizsgálati kérelem).

Viimati uuendatud: 02/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.