Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Malta

Sisu koostaja:
Malta

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Maltas: kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku 12. peatüki artiklid 742, 743 ja 744 ning äriseadustiku 13. peatüki artikkel 549.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Maltas „Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili“ [tsiviilkohtu esimene kolleegium] või „Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha“ [Gozo magistraadikohus (kõrgema astme pädevuses)] või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul „Reġistratur tal-Qorti“ [kohtusekretär], kellele edastab taotluse „Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja“ [justiitsminister].

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Apellatsioonikohus kooskõlas menetlusega, mis on apellatsioonkaebuste jaoks sätestatud kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku 12. peatükis.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Maltas ei saa rohkem järgmisesse kohtusse edasi kaevata;

- ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul apellatsioonikohus kooskõlas menetlusega, mis on apellatsioonkaebuste jaoks sätestatud kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku 12. peatükis.

Viimati uuendatud: 27/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.