Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Portugalis:

– tsiviilkohtumenetluse seaduse (Código de Processo Civil) artikli 63 lõige 1, niivõrd kui sellega nähakse ette kohtute eksterritoriaalne pädevus, näiteks juhul, kui filiaali, agentuuri, kontori, delegatsiooni või esinduse (kui see asub Portugalis) asukoha kohtule esitatakse hagi ettevõtte peakontori vastu, ning

– töömenetluse seadustiku (Código de Processo do Trabalho) artikkel 10, niivõrd kui sellega nähakse ette kohtute eksterritoriaalne pädevus, näiteks hageja asukoha kohus töölepingust tulenevas vaidluses töötaja poolt tööandja vastu esitatud hagi puhul.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Portugalis Tribunal de Comarca (piirkonnakohus).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Portugalis Tribunal de Relação (apellatsioonikohus).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Portugalis õigusküsimustega piirduv kaebus.

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.