Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Slovakkias: rahvusvahelise eraõiguse ja sellega seonduvate menetlusreeglite akti nr 97/1963 artiklid 37 kuni 37e.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Piirkondlik kohus (okresný súd), Bratislava III linnakohus (Mestský súd Bratislava III), Bratislava IV linnakohus (Mestský súd Bratislava IV) ja Košice linnakohus (Mestský súd Košice)

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Piirkondlikud kohtud (okresné súdy) ja linnakohtud (mestské súdy)

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Kassatsioonkaebus (dovolanie) Slovaki Vabariigi kõrgeimasse kohtusse (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Kassatsioonkaebused tuleb esitada selle piirkondliku kohtu kaudu, kelle lahend edasi kaevatakse.

Viimati uuendatud: 09/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.