Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

National information and online forms concerning Regulation No. 44/2001

General information

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters applies between all Member States of the European Union including Denmark which has concluded a parallel agreement on Regulation 44/2001 with the European Community (the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters). This agreement entered into force on 1st July 2007.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. The application shall be submitted to the court or competent authority as notified by the Member State under Art 39 of the Regulation. An appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability is to be lodged with the court as notified by the Member State under Art 43(2) and 44 of the Regulation.

Regulation (EC) No 44/2001 has been replaced by Regulation (EU) No 1215/2012 (Brussels I Regulation (recast)) as from 10 January 2015. This new Regulation applies only to legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded on or after 10 January 2015. Regulation (EC) No 44/2001 continues to apply to judgments given in legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded before 10 January 2015 which fall within the scope of that Regulation.

Regulation No 1215/2012 applies in Denmark under the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The necessary legislative amendments in Denmark entered into force on 1 June 2013.

The Regulation provides for two forms.

The notifications by the Member States under Articles 75 and 76 of Regulation No 1215/2012 are available here.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Practice guide - Jurisdiction and applicable law in international consumer contracts

Practice guide - Jurisdiction and applicable law in international disputes between the employee and the employer

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 18/03/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Belgia

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Puuduvad

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Belgias esimese astme kohus (tribunal de première instance).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Belgias:

a) kostja esitatava apellatsioonkaebuse puhul: esimese astme kohus (tribunal de première instance või rechtbank van eerste aanleg või erstinstanzliches Gericht);

b) hageja esitatava apellatsioonkaebuse puhul: apellatsioonikohus (Cour d’appel või hof van beroep).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Belgias: kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 17/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Bulgaaria

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Bulgaaria kohtutel ja muudel ametiasutustel on rahvusvaheline kohtualluvus asjades, kus hageja või kaebuse esitaja on Bulgaaria kodanik või Bulgaaria Vabariigis registreeritud juriidiline isik (rahvusvahelise eraõiguse seadustiku artikli 4 lõiked 1 ja 2)

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Euroopa Liidu mõnes teises liikmesriigis välja antud kohtuotsuse või muu dokumendi täitmismääruse taotlus tuleb esitada provintsikohtusse (окръжен) (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 623 lõige 1).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Määrust võib vaidlustada Sofia apellatsioonikohtus (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 623 punkti b esimene lause).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Sofia apellatsioonikohtu otsuse võib edasi kaevata kõrgemale kassatsioonikohtule (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 623 lõike 6 teine lause).

Viimati uuendatud: 26/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Tšehhi

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

– Tšehhi Vabariigis: muudetud seaduse nr 99/1963 (tsiviilmenetluse seadustiku – občanský soudní řád) paragrahv 86.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

– Tšehhi Vabariigis maakohtud (okresní soudy).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

– Tšehhi Vabariigis maakohtud.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

– Tšehhi Vabariigis otsuse apellatsiooni korras läbivaatamise taotlus (dovolání), tühistamishagi (žaloba pro zmatečnost) ja menetluse taasavamise taotlus (žaloba na obnovu řízení).

Viimati uuendatud: 09/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Taani

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Taanis: kohtumenetluse seaduse artikli 246 lõiked 2 ja 3 (lov om rettens pleje).

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Taanis, "byret".

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Taanis, "landsret".

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Taanis kaebus "Højesteret’ile", mida saab esitada "Procesbevillingsnævnet’i" antava menetlusloa alusel.

Viimati uuendatud: 09/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Saksamaa

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Saksamaal: tsiviilkohtumenetluse seaduse (Zivilprozessordnung) artikkel 23.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Saksamaal:

a) Landgericht'i kolleegiumi eesistuja

b) notar (Notar), ametliku dokumendi täitmismäärusega seotud menetluses.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Saksamaa Liitvabariigis Oberlandesgericht.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Saksamaal Rechtsbeschwerde.

Viimati uuendatud: 29/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Eesti

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Lingil klikates avaneb uus akenTsiviilkohtumenetluse seadustiku § 86.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Maakohus

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Ringkonnakohus

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Määruskaebus Riigikohtule

 

Aadress: Lossi 17

Linn: Tartu

Postiindeks: 50093

Telefon: +372 730 9002

Fax: +372 730 9003

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@riigikohus.ee

Koduleht: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.riigikohus.ee

Viimati uuendatud: 29/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Iirimaa

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Iirimaal: sätted, mis võimaldavad kohtualluvuse alusena käsitada menetluse algatamist käsitlevat dokumenti, mis on kostjale kätte antud tema ajutise viibimise ajal Iirimaal.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Iirimaal High Court.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Iirimaal High Court.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Iirimaal õigusküsimustega piirduv kaebus Supreme Court'ile.

Viimati uuendatud: 08/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Kreeka

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Kreekas: tsiviilkohtumenetluse seaduse (Κώδικας πολιτικής δικονομίας) artikkel 40.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Kreekas, Μουομελές Πρωτοδικείο.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Kreekas, Εφετείο.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Kreekas, kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 21/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Hispaania

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Ei ole asjakohane.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Hispaanias, Juzgado de Primera Instancia.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Hispaanias, Audiencia Provincial.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Hispaanias, kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 27/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Prantsusmaa

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Prantsusmaal: tsiviilkoodeksi (Code civil) artiklid 14 ja 15.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

– Prantsusmaal:

a) esimese astme kohtu kantselei juhataja (directeur de greffe du tribunal judiciaire);

b) notarite liidu (chambre des notaires) esimees või tema asetäitja, kui taotletakse täitmismäärust või ametlikku notariaalset dokumenti.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

– Prantsusmaal:

a) apellatsioonikohus (cour d’appel) taotluse vastuvõtmise otsuste puhul;

b) esimese astme kohtu (tribunal judiciaire) esimees taotluse rahuldamata jätmise otsuste puhul.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Prantsusmaal, kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 13/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Horvaatia

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Teiste riikidega teatavates suhetes kohaldatavaid kollisiooninorme käsitleva seaduse (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) artikkel 54.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Munitsipaalkohtud (općinski sudovi) tsiviilasjades ning Zagrebi tsiviilmunitsipaalkohus (Općinski građanski sud u Zagrebu) ja kaubanduskohtud (trgovački sudovi) kaubandusasjades.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Tsiviilasjades esitatakse apellatsioonkaebused pädevate munitsipaalkohtute kaudu pädevatele maakonnakohtutele (županijski sudovi) ning kaubandusasjades pädevate kaubanduskohtute kaudu Horvaatia Vabariigi Kõrgemale Kaubanduskohtule (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Apellatsioonkaebus esitatakse Horvaatia Vabariigi Ülemkohtule (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Viimati uuendatud: 29/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Itaalia

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Itaalias: 31. mai 1995. aasta seaduse artiklid 3 ja 4.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Itaalias, Corte d'appello.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Itaalias, Corte d'appello.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Itaalias, kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 21/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Küpros

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

– Küprosel: kohtute seaduse (1960. aasta seadus nr 14) artikli 21 lõige 2, muudetud kujul.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

– Küprosel piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio), või kui on tegemist ülalpidamiskohustustega seotud kohtuotsusega, perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

– Küprosel piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio), või kui on tegemist ülalpidamiskohustustega seotud kohtuotsusega, perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

– Küprosel on edasikaebusi võimalik esitada halduskohtule (Dioikitikó Dikastírio).

Viimati uuendatud: 27/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Läti

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Lätis: tsiviilkohtumenetluse seaduse (Civilprocesa likums) 27. jagu ja 28. jao lõiked 3, 5, 6 ja 9.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Lätis rajona (pilsētas) tiesa.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Lätis Apgabaltiesa.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Lätis kaebus kohtule Augstākā tiesa.

Viimati uuendatud: 14/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Leedu

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Leedus: tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Civilinio proceso kodeksas) artikkel 31.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Leedus Lietuvos apeliacinis teismas.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Leedus Lietuvos apeliacinis teismas.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Leedus kaebus Lietuvos Aukščiausiasis Teismas’ile.

Viimati uuendatud: 21/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Luksemburg

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Luksemburgis: tsiviilkoodeksi (Code civil) artiklid 14 ja 15.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Luksemburgis tribunal d'arrondissement'i eesistuja.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Luksemburgis Cour supérieure de justice, kes arutab asja tsiviilapellatsioonikohtuna.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Luksemburgis, kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 03/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Ungari

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Ungaris: Rahvusvahelist eraõigust käsitleva 1979. aasta dekreetseaduse nr 13 jaotis 57 (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Ungaris pädeva üldkohtu juures asuv piirkonnakohus (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) ja Budapestis Buda keskpiirkonnakohus (Budai Központi Kerületi Bíróság).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Ungaris üldkohus (törvényszék), Budapestis Budapesti linna üldkohus (Fővárosi Törvényszék).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Ungaris esitatakse otsuse läbivaatamise taotlus (felülvizsgálati kérelem).

Viimati uuendatud: 13/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Malta

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Maltas: kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku 12. peatüki artiklid 742, 743 ja 744 ning äriseadustiku 13. peatüki artikkel 549.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Maltas „Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili“ [tsiviilkohtu esimene kolleegium] või „Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha“ [Gozo magistraadikohus (kõrgema astme pädevuses)] või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul „Reġistratur tal-Qorti“ [kohtusekretär], kellele edastab taotluse „Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja“ [justiitsminister].

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Apellatsioonikohus kooskõlas menetlusega, mis on apellatsioonkaebuste jaoks sätestatud kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku 12. peatükis.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Maltas ei saa rohkem järgmisesse kohtusse edasi kaevata;

- ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul apellatsioonikohus kooskõlas menetlusega, mis on apellatsioonkaebuste jaoks sätestatud kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku 12. peatükis.

Viimati uuendatud: 26/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Holland

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Madalmaades voorzieningenrechter van de rechtbank.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Madalmaades:

a) kostja jaoks: arrondissementsrechtbank

b) hageja jaoks: gerechtshof.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Madalmaades, kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 16/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Austria

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Austrias: kohtualluvuse seaduse (Jurisdiktionsnorm) artikkel 99.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Austrias, Bezirksgericht.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Austrias, Bezirksgericht.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Austrias, Revisionsrekurs.

Viimati uuendatud: 16/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Poola

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Kodeks postępowania cywilnego) artiklid 1103 ja 1110

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Sąd Okręgowy

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Sąd Apelacyjny

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

kassatsioonkaebus kohtule Sąd Najwyższy

Viimati uuendatud: 13/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Portugal

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Portugalis:

– tsiviilkohtumenetluse seaduse (Código de Processo Civil) artikli 63 lõige 1, niivõrd kui sellega nähakse ette kohtute eksterritoriaalne pädevus, näiteks juhul, kui filiaali, agentuuri, kontori, delegatsiooni või esinduse (kui see asub Portugalis) asukoha kohtule esitatakse hagi ettevõtte peakontori vastu, ning

– töömenetluse seadustiku (Código de Processo do Trabalho) artikkel 10, niivõrd kui sellega nähakse ette kohtute eksterritoriaalne pädevus, näiteks hageja asukoha kohus töölepingust tulenevas vaidluses töötaja poolt tööandja vastu esitatud hagi puhul.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Portugalis Tribunal de Comarca (piirkonnakohus).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Portugalis Tribunal de Relação (apellatsioonikohus).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Portugalis õigusküsimustega piirduv kaebus.

Viimati uuendatud: 07/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Rumeenia

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Määruse artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 osutatud siseriikliku kohtualluvuse eeskirjad on järgmised:

Rumeenias: tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 134/2010) VII köite „Rahvusvaheline tsiviilkohtumenetlus“ I jaotise „Rumeenia kohtute rahvusvaheline pädevus“ artiklid 1066–1082.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

– Rumeenias „esimese astme kohus“ (tribunalul) (muudetud seaduse nr 191/2007 (millega kiidetakse heaks valitsuse erakorraline määrus nr 119/2006 Rumeenia ELiga ühinemise kuupäevast alates teatavate ühenduse määruste rakendamiseks vajalike meetmete kohta) artikli I2 artikli 1 lõige 1; tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 95 lõige 1, artikkel 1099 ja artikli 1103 lõige 1).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Rumeenias „apellatsioonikohus“ (Curtea de apel) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 134/2010) artikli 96 lõige 2).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Apellatsioonkaebus (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 97 lõige 1).

Viimati uuendatud: 02/08/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Sloveenia

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Sloveenias: rahvusvahelise eraõiguse seaduse ja menetlusakti (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) artikli 48 lõige 2 seoses tsiviilkohtumenetluse seaduse (Zakon o pravdnem postopku) artikli 47 lõikega 2 ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse ja menetlusakti (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) artikli 58 lõige 1 seoses tsiviilkohtumenetluse seaduse (Zakon o pravdnem postopku) artikli 57 lõikega 1 ja artikli 47 lõikega 2.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Sloveenias: okrožno sodišče.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Sloveenias: okrožno sodišče.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Sloveenias kaebus Vrhovno sodišče Republike Slovenije’ele.

Viimati uuendatud: 12/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Slovakkia

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Slovakkias: rahvusvahelise eraõiguse ja sellega seonduvate menetlusreeglite akti nr 97/1963 artiklid 37 kuni 37e.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Slovakkias: okresný súd.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Slovakkias: okresný súd.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Slovakkias dovolanie.

Viimati uuendatud: 01/08/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Soome

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Soomes: kohtumenetluse seaduse (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken) 10. peatüki 18. paragrahvi esimese lõike esimene ja teine lõik

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Soomes esimese astme kohus (käräjäoikeus/tingsrätt)

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Soomes apellatsioonikohus (hovioikeus/hovrätt)

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- Soomes kaebus Soome kõrgeimale kohtule (korkein oikeus / högsta domstolen)

Viimati uuendatud: 27/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Rootsi

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Rootsis: kohtumenetluse seadustiku (rättegångsbalken) 10. peatüki 3. jao esimese lõigu esimene lause.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- piirkonnakohus (tingsrätt).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- piirkonnakohus, apellatsioonikohus (hovrätt) või ülemkohus (Högsta domstolen).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- piirkonnakohus, apellatsioonikohus või ülemkohus.

Viimati uuendatud: 24/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Inglismaa ja Wales

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Ühendkuningriigis: sätted, mis võimaldavad käsitada kohtualluvuse alusena:

a) kohtumenetluse algatamist käsitlevat dokumenti, mis on kostjale kätte antud tema ajutise viibimise ajal Ühendkuningriigis, või

b) kostjale kuuluva vara asumist Ühendkuningriigi territooriumil või

c) Ühendkuningriigis asuva vara arestimist hageja poolt.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Inglismaal ja Walesis High Court of Justice või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Magistrates' Court, kellele taotluse edastab Secretary of State

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Inglismaal ja Walesis High Court of Justice või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Magistrates' Court

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- õigusküsimustega piirduv üks edasikaebus.

Viimati uuendatud: 25/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Põhja-Iirimaa

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Ühendkuningriigis: sätted, mis võimaldavad käsitada kohtualluvuse alusena:

a) kohtumenetluse algatamist käsitlevat dokumenti, mis on kostjale kätte antud tema ajutise viibimise ajal Ühendkuningriigis, või

b) kostjale kuuluva vara asumist Ühendkuningriigi territooriumil või

c) Ühendkuningriigis asuva vara arestimist hageja poolt.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Põhja-Iirimaal High Court of Justice või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Magistrates' Court

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Põhja-Iirimaal High Court of Justice või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Magistrates' Court

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- õigusküsimustega piirduv üks edasikaebus.

Viimati uuendatud: 26/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Šotimaa

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Ühendkuningriigis: sätted, mis võimaldavad käsitada kohtualluvuse alusena:

a) kohtumenetluse algatamist käsitlevat dokumenti, mis on kostjale kätte antud tema ajutise viibimise ajal Ühendkuningriigis, või

b) kostjale kuuluva vara asumist Ühendkuningriigi territooriumil või

c) Ühendkuningriigis asuva vara arestimist hageja poolt.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Šotimaal Court of Session või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Sheriff Court, kellele taotluse edastab Secretary of State

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Šotimaal Court of Session või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Sheriff Court

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- õigusküsimustega piirduv üks edasikaebus.

Viimati uuendatud: 27/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Gibraltar

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

- Ühendkuningriigis: sätted, mis võimaldavad käsitada kohtualluvuse alusena:

a) kohtumenetluse algatamist käsitlevat dokumenti, mis on kostjale kätte antud tema ajutise viibimise ajal Ühendkuningriigis, või

b) kostjale kuuluva vara asumist Ühendkuningriigi territooriumil või

c) Ühendkuningriigis asuva vara arestimist hageja poolt.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

- Gibraltaris Supreme Court of Gibraltar või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Magistrates' Court, kellele edastab taotluse Attorney General of Gibraltar.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

- Gibraltaris Supreme Court of Gibraltar või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Magistrates' Court.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

- õigusküsimustega piirduv üks edasikaebus.

Viimati uuendatud: 27/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.