Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Määrusega nr 44/2001 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid

Üldine teave

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades kohaldavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, sealhulgas Taani, kes on sõlminud Euroopa Ühendusega määruse nr 44/2001 kohta veel paralleelse lepingu (Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev leping). See leping jõustus 1. juulil 2007.

Ühes liikmesriigis tehtud kohtuotsust tunnustatakse teistes liikmesriikides ühtegi erimenetlust nõudmata.

Liikmesriigis tehtud ning selles riigis täitmisele pööratavat otsust täidetakse teises liikmesriigis, kui see on mõne huvitatud isiku taotlusel seal täidetavaks kuulutatud. Taotlus esitatakse kohtule või pädevale asutusele, kellest liikmesriik on määruse artikli 39 alusel teatanud. Täitmismääruse taotluse kohta tehtud otsuse võib edasi kaevata kohtule, kellest liikmesriik on määruse artikli 43 lõike 2 ja artikli 44 alusel teatanud.

Määrus (EÜ) nr 44/2001 on alates 10. jaanuarist 2015 asendatud määrusega (EL) nr 1215/2012 (Brüsseli I määrus (uuesti sõnastatud)). Uut määrust kohaldatakse üksnes 10. jaanuaril 2015 või pärast seda algatatud kohtumenetluste, ametlikult koostatud või ametlike dokumentidena registreeritud dokumentide ning kinnitatud või sõlmitud kohtulike kokkulepete suhtes. Määruse (EÜ) nr 44/2001 kohaldamist jätkatakse enne 10. jaanuari 2015 algatatud kohtumenetlustes tehtud otsuste, ametlikult koostatud või ametlike dokumentidena registreeritud dokumentide ja kinnitatud või sõlmitud kohtulike kokkulepete suhtes, mis kuuluvad nimetatud määruse kohaldamisalasse.

Taanis kohaldatakse määrust nr 1215/2012 Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva lepingu alusel. Vajalikud õigusaktide muudatused jõustusid Taanis 1. juunil 2013.

Määruses nähakse ette kaks tunnistuse vormi.

Liikmesriikide teated, mis on esitatud vastavalt määruse nr 1215/2012 artiklitele 75 ja 76, on kättesaadavad siin.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja kasutajasõbraliku vahendi vormide täitmiseks.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduvad lingid

Praktiline juhend - Kohtualluvus ja kohaldatav õigus rahvusvahelistes tarbijalepingutes

Praktiline juhend - Kohtualluvus ja kohaldatav õigus töötaja ja tööandja vahelistes rahvusvahelistes vaidlustes

Euroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Brüsseli I määrus


*kohustuslikud andmed
Viimati uuendatud: 18/03/2022

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.