Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Portugalissa sovelletaan seuraavia toimivaltasäännöksiä:

- siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 63 §:n 1 momentti siltä osin kuin se koskee ylikansallista tuomiovaltaa käyttäviä tuomioistuimia; esimerkiksi sen paikkakunnan tuomioistuin, jossa sivuliike, agentuuri, tytäryritys, edustusto tai muu toimipaikka sijaitsee (jos se sijaitsee Portugalissa), kun haaste koskee keskushallintoa; ja

- työasioiden oikeudenkäyntilain (Código de Processo do Trabalho) 10 § siltä osin kuin se koskee ylikansallista tuomiovaltaa käyttäviä tuomioistuimia; esimerkiksi sen paikkakunnan tuomioistuin, jossa kantajan kotipaikka on, yksittäisiin työsopimuksiin liittyvissä menettelyissä, kun työntekijä on nostanut kanteen työnantajaa vastaan.

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

Portugalissa: Tribunal de Comarca (alueellinen tuomioistuin).

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

Portugalissa: Tribunal da Relação (muutoksenhakutuomioistuin).

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

Portugalissa: oikeuskysymykseen rajoittuva muutoksenhaku.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.