Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 44/2001 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Yleisiä tietoja

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 44/2001 sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, ja se koskee myös Tanskaa, joka on tehnyt asetuksen kanssa rinnakkaisen sopimuksen Euroopan yhteisön kanssa. Sopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2007.

Jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä.

Jäsenvaltiossa annettu ja siellä täytäntöönpanokelpoinen tuomio on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, kun tuomio asiaan osallisen hakemuksesta on siellä julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi. Hakemus on toimitettava tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka jäsenvaltio on ilmoittanut asetuksen 39 artiklan mukaisesti. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen on haettava muutosta asetuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan mukaisesti määritellyltä tuomioistuimelta.

Asetus (EY) N:o 44/2001 on korvattu asetuksella (EU) N:o 1215/2012 (uudelleenlaadittu Bryssel I asetus) 10. tammikuuta 2015 alkaen. Uutta asetusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin oikeudenkäynteihin, jotka on pantu vireille, virallisiin asiakirjoihin, jotka on laadittu tai rekisteröity virallisina asiakirjoina, ja tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin, jotka on hyväksytty tai tehty 10. tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Asetusta (EY) N:o 44/2001 sovelletaan edelleen ennen 10. tammikuuta 2015 vireille tulleissa oikeudenkäynneissä annettuihin tuomioihin sekä ennen tuota päivää laadittuihin tai rekisteröityihin virallisiin asiakirjoihin ja tuomioistuimessa hyväksyttyihin tai tehtyihin sovintoihin, jotka kuuluvat sen soveltamisalaan.

Asetusta (EU) N:o 1215/2012 sovelletaan Tanskassa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen nojalla. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset tulivat Tanskassa voimaan 1. kesäkuuta 2013.

Asetukseen on liitetty kaksi lomaketta.

Jäsenvaltioiden asetuksen 75 ja 76 artiklan mukaisesti tekemät ilmoitukset ovat saatavissa täältä.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Hyödyllisiä linkkejä

Käytännön opas - Tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa

Käytännön opas - Tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki kansainvälisissä kiistoissa työnantajan ja työntekijän välillä

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)

Päivitetty viimeksi: 18/03/2022

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.