Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Nėra

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Pirmosios instancijos teismas (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

– Atsakovo skundai: pirmosios instancijos teismas;

– pareiškėjo skundai: apeliacinis teismas (cour d'appel / hof van beroep).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Skundas teisės klausimu (pourvoi en cassation / cassatieberoep).

Paskutinis naujinimas: 02/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.