Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Čekijoje: Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 86 straipsnis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Čekijoje – apylinkės teismai (okresní soudy).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Čekijoje – apylinkės teismai (okresní soudy).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Čekijoje – peržiūrėjimas apeliacine tvarka (dovolání), skundas dėl panaikinimo (žaloba pro zmatečnost) ir skundas dėl bylos atnaujinimo (žaloba na obnovu řízení)

Paskutinis naujinimas: 03/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.