Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Malta

Turinį pateikė
Malta

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Malta

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – reglamentas „Briuselis I“


*būtina nurodyti

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

– Maltoje: Organizavimo ir civilinio proceso kodekso 742, 743 ir 744 straipsniai – 12 skyrius, ir Prekybos kodekso 549 straipsnis – 13 skyrius.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

– Maltoje – „prim“ Awla tal-Qorti Ċivili [Civilinių bylų teismo pirmieji rūmai] arba Qorti talMaġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha [aukštesnės jurisdikcijos Goco magistratų teismas], o teismo sprendimus administruoja Reġistratur tal-Qorti [teismo kancleris], kai perduoda Ministru responsabbli għallĠustizzja [teisingumo ministras].

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Apeliacinis teismas – Organizavimo ir civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, taikoma apeliaciniams skundams – 12 skyrius.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

– Maltoje nėra galimybės pateikti tolesnį skundą kitiems teismams;

– sprendimų dėl išlaikymo atveju – apeliacinis teismas, kaip nustatyta pagal apeliaciniams skundams taikomą Organizavimo ir civilinio proceso kodekso procedūrą – 12 skyrius.

Paskutinis naujinimas: 27/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.