Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Beļģija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Regula "Brisele I"


*jāaizpilda obligāti

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

Nav

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

- Beļģijā: pirmās instances tiesa (tribunal de première instance).

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

- Beļģijā:

a) atbildētāja apelācijas sūdzība iesniedzama pirmās instances tiesā (tribunal de première instance jeb rechtbank van eerste aanle jeb erstinstanzliches Gericht);

b) pieteicēja apelācijas sūdzība iesniedzama apelācijas tiesā (Cour d’appel jeb hof van beroep).

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

- Beļģijā: pārsūdzība kasācijas kārtībā

Lapa atjaunināta: 28/07/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.