Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Regula "Brisele I"


*jāaizpilda obligāti

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

Starptautisko privāttiesību likuma (par konkrētu tiesisko attiecību kolīzijas normām) 54. pants (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima).

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

Municipālās tiesas (općinski sudovi; vsk. općinski sud) civillietās un Zagrebas Municipālā civiltiesa (Općinski građanski sud u Zagrebu) un komerctiesas (trgovački sudovi; vsk. trgovački sud) komerclietās.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

Civillietās pārsūdzību var iesniegt kompetentajā apgabaltiesā (županijski sudovi; vsk. županijski sud) ar kompetento municipālo tiesu starpniecību, savukārt komerclietās pārsūdzību var iesniegt Horvātijas Republikas Augstākajā komerctiesā (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) ar kompetento komerctiesu starpniecību.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

Pārsūdzība jāiesniedz Horvātijas Republikas Augstākajā tiesā (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Lapa atjaunināta: 31/01/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.