Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

- Kiprā: Likuma par tiesām 21. panta 2. punkts (1960. gada Likums Nr. 14), ar veiktajiem grozījumiem.

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

- Kiprā apgabaltiesa (Eparchiakó Dikastírio) vai – sprieduma par uzturēšanas pienākumiem gadījumā – ģimenes tiesa (Oikogeneiakó Dikastírio).

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

- Kiprā apgabaltiesa (Eparchiakó Dikastírio) vai – sprieduma par uzturēšanas pienākumiem gadījumā – ģimenes tiesa (Oikogeneiakó Dikastírio).

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

- Kiprā pārsūdzības var iesniegt administratīvajā tiesā (Dioikitikó Dikastírio).

Lapa atjaunināta: 12/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.