Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

- Čehijas Republikā: Likuma Nr. 99/1963 86. nodaļa, Civilprocesa kodekss redakcijā ar grozījumiem (občanský soudní řád).

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

- Čehijas Republikā: apgabaltiesas (okresní soudy).

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

- Čehijas Republikā: apgabaltiesas (okresní soudy).

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

- Čehijas Republikā: apelācijas tiesvedība (dovolání), atcelšanas prasība (žaloba pro zmatečnost) un prasība par lietas atkārtotu izskatīšanu (žaloba na obnovu řízení)

Lapa atjaunināta: 03/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.