Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Somija

Saturu nodrošina
Somija

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

- Somijā: Procesuālā kodeksa 10. nodaļas 18. iedaļas 1. panta pirmā un otrā daļa

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

- Somijā – rajona tiesa

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

- Somijā – apelācijas tiesa

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

- Somijā – pārsūdzot Augstākajā tiesā

Lapa atjaunināta: 19/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.