Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

Ungārijā — 57. nodaļa 1979. gada Dekrētlikumā Nr. 13 par starptautiskajām privāttiesībām (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

Ungārijā — rajona tiesa, kas atrodas pie kompetentās reģionu tiesas (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), un Budapeštā — Budas Centrālā rajona tiesa (Budai Központi Kerületi Bíróság).

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

Ungārijā — reģionu tiesa (törvényszék) un Budapeštā — Budapeštas reģiona tiesa (Fővárosi Törvényszék).

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

Ungārijā — iesniedzot pieteikumu pārbaudes veikšanai (felülvizsgálati kérelem).

Lapa atjaunināta: 02/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.