Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Malta

Saturu nodrošina
Malta

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

- Maltā: Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa 12. nodaļas 742., 743. un 744. pants un Tirdzniecības kodeksa 13. nodaļas 549. pants

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

- Maltā, Civiltiesas pirmā palāta (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) vai Gozo miertiesa tās augstākajā jurisdikcijā (Qorti tal‑Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha) vai, attiecībā uz spriedumiem par uzturlīdzekļiem, Tiesas sekretārs (Reġistratur tal-Qorti) pēc Tieslietu ministra (Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja) norīkojuma.

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

- Apelācijas tiesa saskaņā ar pārsūdzības procedūru, kas noteikta Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa 12. nodaļā.

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

- Maltā apelācijas sūdzības netiek iesniegtas citās tiesās.

- attiecībā uz spriedumiem par uzturlīdzekļiem - Apelācijas tiesa saskaņā ar pārsūdzības procedūru, kas noteikta Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa 12. nodaļā.

Lapa atjaunināta: 27/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.