Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

Nīderlandē: voorzieningenrechter van de rechtbank.

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

- Nīderlandē –

a) atbildētājam: rajona tiesa (rechtbank).

b) pieteikuma iesniedzējam – apelācijas tiesa (gerechtshof).

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

- Nīderlandē: Augstākā Tiesa (Hoge Raad).

Lapa atjaunināta: 25/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.