Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

Portugālē piemēro:

- Civilprocesa kodeksa (Código de Processo Civil) 63. panta 1. punktu, ciktāl tajā paredzēts, ka tiesām ir ekstrateritoriāla jurisdikcija, piemēram, pēc tās filiāles, aģentūras vai biroja, delegācijas vai pārstāvniecības atrašanās vietas (Portugālē) noteikta kompetentā tiesa, kurā tiek iesniegta pret galveno biroju vērsta prasība; un

- Darba tiesību procesa kodeksa (Código de Processo do Trabalho) 10. pantu, ciktāl tajā paredzēts, ka tiesām ir ekstrateritoriāla jurisdikcija, piemēram, pēc pieteicēja dzīvesvietas noteikta kompetentā tiesa prasībās, kas izriet no darba līguma un kuras ceļ darbinieks pret darba devēju.

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

Portugālē: apgabaltiesa (Tribunal de Comarca).

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

Portugālē: Apelācijas tiesa (Tribunal de Relação).

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

Portugālē: kasācijas sūdzība.

Lapa atjaunināta: 13/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.