Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā ir minētas šādas valsts jurisdikcijas normas.

Rumānijā: Civilprocesa kodeksa (likuma Nr. 134/2010) 1066.–1082. pants (VII daļas (Starptautiskais civilprocess) I sadaļa (Rumānijas tiesu starptautiskā jurisdikcija)).

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

- Rumānijā “tribunāls” (1. pants, I/2. panta 1. punkts Likumā Nr. 191/2007, ar ko apstiprina Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 119/2006 par dažiem pasākumiem, kas vajadzīgi noteiktu Kopienas regulu piemērošanai no dienas, kad Rumānija pievienojas ES, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem; (Civilprocesa kodeksa 95. panta 1. punkts).

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

Rumānijā, 'Apelācijas tiesa' (Curtea de apel) (96. panta 2. punkts Likumā Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu).

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

Apelācijas sūdzība (Civilprocesa kodeksa 97. panta 1. punkts)

Lapa atjaunināta: 14/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.