Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

Slovākijā: 37. līdz 37.e pants Aktā Nr. 97/1963 par starptautiskajām privāttiesībām un ar to saistīto reglamentu.

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

rajona tiesa (okresný súd), Bratislavas III Pilsētas tiesa (Mestský súd Bratislava III), Bratislavas IV Pilsētas tiesa (Mestský súd Bratislava IV) un Košices Pilsētas tiesa (Mestský súd Košice)

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

rajona tiesas (okresné súdy) un pilsētas tiesas (mestské súdy)

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

Pārskatīšana apelācijas kārtībā (dovolanie) Slovākijas Republikas Augstākajā tiesā (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Pieteikumus par pārskatīšanu apelācijas kārtībā iesniedz ar tās rajona tiesas starpniecību, kuras nolēmumu pārsūdz.

Lapa atjaunināta: 09/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.