Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

Nepiemēro

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

Spānijā, Juzgado de Primera Instancia.

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

Spānijā, Audiencia Provincial.

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

Spānijā, pārsūdzot kasācijas kārtībā.

Lapa atjaunināta: 07/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.