Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Belġju

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

L-ebda element ieħor.

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

- fil-Belġju, it-tribunal tal-prim'istanza.

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

- fil-Belġju:

a) f’dak li għandu x’jaqsam ma’ appell mill-konvenut, it-tribunal tal-prim'istanza jew rechtbank van eerste aanleg(qorti tal-ewwel istanza) jew erstinstanzliches Gericht;

b) fil-każ ta’ appell mir-rikorrent: il-qorti tal-appell jew hof van beroep.

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

- fil-Belġju, appell fil-kassazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 28/07/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.