Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 44/2001

Algemene informatie

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met inbegrip van Denemarken, dat met de Europese Gemeenschap een parallelle overeenkomst over Verordening (EG) nr. 44/2001 heeft gesloten (de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken). Deze overeenkomst is op 1 juli 2007 in werking getreden.

De in een lidstaat gegeven beslissingen worden in de overige lidstaten erkend zonder dat daarvoor een bijzondere procedure moet worden gevolgd.

De beslissingen die in een lidstaat gegeven zijn en daar uitvoerbaar zijn, kunnen in een andere lidstaat ten uitvoer worden gelegd nadat zij aldaar, ten verzoeke van iedere belanghebbende partij, uitvoerbaar zijn verklaard. Het verzoek wordt ingediend bij het gerecht of de bevoegde autoriteit dat of die door de lidstaat overeenkomstig artikel 39 van de verordening is opgegeven. Tegen de beslissing op het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij het door de lidstaat overeenkomstig artikel 43, lid 2, en artikel 44 van de verordening opgegeven gerecht.

Verordening (EG) nr. 44/2001 is met ingang van 10 januari 2015 vervangen door Verordening (EU) nr. 1215/2012 (verordening Brussel I (herschikking)). Deze nieuwe verordening is slechts van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd, en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na 10 januari 2015. Verordening (EG) nr. 44/2001 blijft van toepassing op beslissingen gegeven inzake rechtsvorderingen die zijn ingesteld, op authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd, en op gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen vóór 10 januari 2015 en die onder het toepassingsgebied van die verordening vallen.

In Denemarken is Verordening (EU) nr. 1215/2012 van toepassing uit hoofde van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. De noodzakelijke wetswijzigingen in Denemarken zijn op 1 juni 2013 in werking getreden.

De verordening kent twee typen formulieren.

De kennisgevingen van de lidstaten in het kader van de artikelen 75 en 76 van Verordening (EU) nr. 1215/2012 kunnen hier worden geraadpleegd.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Praktische handleiding - Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht bij internationale consumentenovereenkomsten

Praktische handleiding - Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in internationale geschillen tussen de werknemer en de werkgever

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening


*verplichte invoer
Laatste update: 18/03/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.