Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

- in Frankrijk: de artikelen 14 en 15 van de Code civil (Burgerlijk Wetboek).

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

- In Frankrijk:

a) de directeur van de griffie van de gewone rechtbank (tribunal judiciaire);

b) de voorzitter van de kamer van notarissen (chambre des notaires) of, indien deze afwezig of verhinderd is, zijn plaatsvervanger aangewezen uit de leden van de kamer, wanneer het verzoek strekt tot uitvoerbaarverklaring van een authentieke notariële akte.

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

- In Frankrijk:

a) het hof van beroep voor beslissingen houdende inwilliging van het verzoek;

b) de president van de gewone rechtbank voor beslissingen houdende afwijzing van het verzoek.

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

- in Frankrijk: beroep in cassatie.

Laatste update: 10/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.