Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Belgia

Autor treści:
Belgia

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

Brak

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

Sąd pierwszej instancji (tribunal de première instance).

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

W przypadku środka zaskarżenia wnoszonego przez pozwanego: sąd pierwszej instancji (tribunal de première instance).

W przypadku środka zaskarżenia wnoszonego przez powoda: sąd apelacyjny (cour d’appel).

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

Skarga kasacyjna (pourvoi en cassation).

Ostatnia aktualizacja: 02/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.