Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Belgia

Autor treści:
Belgia

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

Brak

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

- w Belgii: sąd pierwszej instancji.

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

- w Belgii:

a) w przypadku środka zaskarżenia wnoszonego przez pozwanego – sąd pierwszej instancji: tribunal de première instance lub rechtbank van eerste aanleg lub erstinstanzliche Gericht;

b) w przypadku środka zaskarżenia wnoszonego przez powoda: sąd apelacyjny: cour d’appel lub hof van beroep.

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

- w Belgii: skarga kasacyjna.

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.